Regulamin

Regulamin sklepu internetowego British Shop (www.britishshop.pl), prowadzonego przez firmę Fish and Chips Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Emilii Plater 12, 00-669 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000330033, NIP 5252455317, REGON 141883310.

I. SŁOWNICZEK

II. INFORMACJE OGÓLNE

III. INFORMACJE O TOWARACH

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

V. ZAMAWIANIE PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH I MROŻONYCH

VI. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

VII. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

VIII. ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZAJEMNE ROZLICZENIA

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

X. OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XII. KONTAKT

 

I. SŁOWNICZEK

Sprzedający – firma Fish and Chips Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Emilii Plater 12, 00-669 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000330033, NIP 5252455317, REGON 141883310

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie

Strona Internetowa –www.britishshop.pl, za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedający przyjmuje Zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym

Sklep Internetowy - prowadzony przez Sprzedającego sklep w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 12, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem m.in. Strony Internetowej, a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem Dostawców

Towary - produkty oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym

Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Klienta w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Dostawca –podana na Stronie Internetowej firma kurierska (UPS) oraz Poczta Polska świadcząca usługi pocztowe, współpracujące ze Sprzedającym oraz upoważnione przez Sprzedającego do dostarczania Zamówienia na terytorium Polski, Niemiec, Czech oraz Słowacji.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sprzedający skompletuje Zamówienie i przekaże je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy i podany jest w dniach roboczych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego British Shop, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.  

2. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)     System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b)     Procesor: 1 GHz

c)     RAM: 1 GB pamięci RAM

d)     Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e)     Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f)      Sterowanie: klawiatura, mysz

g)     Opcjonalnie: słuchawki

h)     Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i)      Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Ponadto można założyć Konto Klienta – w tym celu należy uruchomić stronę internetową: https://www.britishshop.pl/pl/reg i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

III. INFORMACJE O TOWARACH

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich

b) nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisane są w ust. V niniejszego Regulaminu

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.

2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Podczas składania zamówienia jest wymagana rejestracja Klienta. Jest to równoznaczne z utworzeniem Konta Klienta. 

4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:

a) wybrać towar lub towary będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

b) wybrać sposób dostarczenia towaru

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres, na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z dostawcą

d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT

e) wybrać sposób płatności za zamówienie, które to szczegółowo opisane są w ust. IV niniejszego Regulaminu pkt. 6

f) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”

g) opłacić zamówienie w wybrany wcześniej sposób płatności

5. Klient, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym. Wysłane przez Sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep internetowy

b) karta płatnicza lub gotówka w sklepie stacjonarnym na ulicy Emilii Plater 12 w Warszawie

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe Sprzedającego

8. W przypadku wybranych towarów w wyjątkowych sytuacjach Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

9. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo, gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie.

10. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem z przyczyn niezależnych od Sprzedającego i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie.

11. W sytuacjach zawartych w powyższych pkt. 6 i 7 Klient podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia. Klient ma następujące możliwości do wyboru:

a) częściowa realizacja zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne i dokonuje zwrotu całkowitej należności za niezrealizowaną część zamówienia; zwrotu Sprzedający dokonuje tą samą drogą płatności jaką została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od decyzji Klienta

b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji całego zamówienia i dokonuje zwrotu całkowitej należności za zamówienie; zwrotu należności Sprzedający dokonuje tą samą drogą płatności jaką została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od decyzji Klienta

c) realizacja zamówienia poprzez zamianę niedostępnych towarów na inne dostępne w tej samej, niższej (zwrotu różnicy w cenie Sprzedający dokonuje tą samą drogą płatności jaką została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od decyzji Klienta) lub w wyższej cenie (dopłaty różnicy Klient dokonuje niezwłocznie po podjęciu decyzji poprzez przelew bankowy).

12. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny towar zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji lub gdy zostaje poinformowany o tym fakcie telefonicznie.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

14. Czas realizacji zamówienia w Sklepie internetowym wynosi od 1 do 14 dni licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie. W przypadku, gdy Klient składa zamówienia na więcej niż jeden towar, zamówienie jest wysyłane lub gotowe do odbioru w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki lub odbioru zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

15. O czasie realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie.

16.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Sklepie internetowym.

 V. ZAMAWIANIE PRODUKTÓW ŚWIEŻYCH I MROŻONYCH

1. Zamawianie świeżych i mrożonych produktów ze sklepu British Shop in Warsaw, jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków:

2. Zamawiany produkt może mieć maksymalnie od 1 do kilkunastu  dni pozostających do końca daty świeżej przydatności w dniu gotowości do odbioru z naszego sklepu w Warszawie lub wysyłki od nas z Warszawy. (to może oznaczać że w dniu dostawy dnia następnego po wysyłce, produkt może mieć 1 dzień pozostający do końca świeżej daty przydatności)

3. Wysyłka świeżych produktów jest możliwa tylko poprzez Kuriera UPS, z gwarancją dostawy na następny dzień roboczy po wysyłce z British Shop in Warsaw. (wysyłka odbywa się w dni robocze, najpóźniej w czwartek w danym tygodniu).

4. Większość świeżych produktów może być zamrożona przed upływem daty przydatności przez co najmniej 1 miesiąc. Po rozmrożeniu produkt nie powinien być powtórnie zamrożony.

5. Produkty świeże i mrożone wysyłane z naszego sklepu w Warszawie, są zabezpieczane wkładem chłodzącym który pomaga w zabezpieczeniu produktów na czas transportu, maksymalnie do 24 godzin. Po otrzymaniu paczki, produkty powinny niezwłocznie być włożone do lodówki. Produkty mrożone z pewnością  ulegną rozmrożeniu w czasie transportu poprzez UPS, więc po otrzymaniu powinny być przechowywane w lodówce i spożyte w ciągu kilu dni lub zgodnie z opisem producenta na opakowaniu. Rozmrożone produkty nie powinny być ponownie zamrażane.

6. W przypadku odbioru osobistego z naszego sklepu w Warszawie, Klient będzie poinformowany o dniu w którym zamówiony produkt będzie mógł być odebrany i Klient akceptuje że odbiór produktów świeżych powinien nastąpić we wskazanym dniuze względu właśnie na daty przydatności. W przypadku braku odbioru przez Klienta świeżych produktów we wskazanym dniu, Klient akceptuje że produkt w skrajnych przypadkach może się przeterminować lub zostać przez nas zamrożony gdzie możliwe a Klient nie będzie wnosił z tego względu żadnych roszczeń.

7. Zamówienia świeżych lub mrożonych produktów które zostaną opłacone i przejdą do realizacji, nie podlegają opcji anulowania zamówienia oraz zwrotu wartości świeżych produktów z tego zamówienia.

VI. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Zamówienia realizowana jest na terytorium Polski za pośrednictwem kuriera DHL, kuriera UPS i InPost’u oraz na terytorium Niemiec, Czech oraz Słowacji za pośrednictwem kuriera UPS i Poczty Polskiej.

2. Koszty oraz czas dostawy szczegółowo określone  są na Stronie Internetowej w zakładce O Wysyłce. 

3. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient opcjonalnie może poprosić o dostarczenie zamówienia pod inny adres po uprzednim potwierdzeniu nowego adresu drogą mailową.

4. Zamówione Towary są starannie pakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

5. Sprzedający nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia zamówienia. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w domu zostawia dwukrotnie awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

7. Faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia.

8. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sprzedającemu rozpatrzenie reklamacji. Zdjęcia uszkodzeń również pomogą w procesie reklamacji.

9. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy – Odbiór Osobisty, Klient zobowiązany jest do osobistego odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym znajdującym się na ulicy Emilii Plater 12 w Warszawie.

10. W przypadku wybranych towarów w wyjątkowych sytuacjach Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy zamówienia.

11.Wysyłka w okresie czasu ze zwiększoną temperaturą powietrza:

Produkty czekoladowe  oraz inne wrażliwe na zmiany temperatury  - upalne dni - mogą ulec deformacji w czasie transportu. Polecamy wybór przesyłki UPS Wkład Chłodzący, który ograniczy potencjalne negatywne działania podwyższonej temperatury.  

VII. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne)  i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

VIII. ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZAJEMNE ROZLICZENIA

1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu    stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dnia doręczenia zamówienia Klientowi. 

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest: 

a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – produkty świeże i mrożone

b) rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

c) prasa

d) produkty spoza standardowej oferty które zostały sprowadzone specjalnie dla Klienta na jego życzenie, poprzez usługę BringForMe

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony Towar należności Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży.  

5. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów Konsumenckich - Sprzedający zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów w przypadku gdy odmówimy przyjęcia reklamacji. Informacje na temat podmiotów które będą mogły rozwiązać spory znajdziesz na stronie urzędu - UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://www.uokik.gov.pl/ . Na stronie urzędu Klient znajdzie aktualne informacje na temat strony internetowej gdzie może przystąpić do rozwiązania sporu online. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie jako niezarejestrowany użytkownik na Stronie Internetowej wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

X.  OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES

Korzystający ze Strony Internetowej britishshop.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

XII. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować się ze Sprzedającym w godzinach 11.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku oraz 11.00 - 15.00 w soboty pod numerem telefonu +48 692240804 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza kontaktowego w zakładce Formularz Kontaktowy. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl